Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.   MetSabine – begeleiding en zorg: MetSabine gevestigd aan de Steenweg 36, 4781 AP te Moerdijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 67065759

1.2.   Opdrachtgever: degene die van MetSabine – begeleiding & zorg een aanbieding ontvangt voor zorgverlening, dan wel een overeenkomst voor zorgverlening heeft afgesloten (cliënt of wettelijk vertegenwoordiger);

cliënt: degene aan wie de zorg wordt verleend.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1.   Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van zorgverlening tussen zorgaanbieder en opdrachtgever waarop zorgaanbieder deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst voor zorgverlening met de zorgaanbieder, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.   Aanbiedingen met betrekking tot zorgverlening zijn vrijblijvend. Zorgaanbieder is eerst dan gebonden na ondertekening van een overeenkomst voor zorgverlening door opdrachtgever en zorgaanbieder.

2.5.   Een afschrift van deze algemene voorwaarden wordt door zorgaanbieder aan opdrachtgever verstrekt vóór het afsluiten van een overeenkomst voor zorgverlening. Zorgaanbieder informeert opdrachtgever tijdig over wijzigingen hierin. Afwijkende bepalingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2.7.   Opdrachtgever verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden door ondertekening van een overeenkomst voor zorgverlening, dan wel door in te stemmen met de aanvang van de zorgverlening.

2.8    Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Zorgaanbieder en opdrachtgever zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

Artikel 2 – Grondslag zorgverlening

2.1.   De zorgverlening van zorgaanbieder is gebaseerd op informatie en gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de zorgverlening te hebben verstrekt. Zorgaanbieder zal de zorgverlening naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2.2.   De zorgverlening komt tot stand op basis van de vraag van opdrachtgever. Deze verstrekt op verzoek van zorgaanbieder een afschrift van het indicatiebesluit op basis waarvan de PGB is toegekend en de toekenningsbeschikking van het zorgkantoor.

2.3.   Wijzigingen in de omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziektebeeld, behandeling, medicatiewijzigingen, benodigde zorg die de zorgverlening door zorgaanbieder (kunnen) beïnvloeden worden door opdrachtgever zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de wijzigingen aan zorgaanbieder doorgegeven.

Artikel 3 – Indicatie

3.1.   cliënt dient ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met zorgaanbieder in het bezit te zijn van een geldige indicatie en toekenningsbeschikking en voor de duur van de overeenkomst zorg te dragen voor tijdige vernieuwing hiervan.

3.2.   Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat zorgaanbieder geen verantwoorde zorg (meer) kan leveren binnen de grenzen van de geïndiceerde aanspraken, dan vraagt opdrachtgever op gemotiveerd verzoek van zorgaanbieder binnen 7 dagen hierna een nieuwe indicatie aan bij het indicatieorgaan.

3.3.   Op basis van de herindicatie vindt overleg plaats over een eventuele aanpassing van de zorgverlening, waarbij de overeenkomst voor zorgverlening Overeenkomstig wordt aangepast.

Artikel 4 – Zorgplan en toestemming

4.1.   Door instemming met het zorgplan geeft opdrachtgever toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die daarvan deel uitmaken.

4.2.   Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het zorgplan, is – behoudens spoedeisend handelen – uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor cliënt te voorkomen. Achteraf wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.

4.3.   Indien zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het zorgplan is aangegeven, overlegt zorgaanbieder hier voorafgaand over met opdrachtgever.

Artikel 5 – Verplichtingen van opdrachtgever

5.1.   Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorgverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

5.2.   Opdrachtgever is verplicht zorgaanbieder direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorgverlening van belang kunnen zijn.

5.3.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

5.4    Zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan, doordat zorgaanbieder is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de zorgaanbieder kenbaar was.

5.5    Opdrachtgever vrijwaart zorgaanbieder van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van zorgverlening schade lijden en welke schade aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 – Cliëntmap

6.1.   Voor de uitvoering van de zorgverlening maakt zorgaanbieder gebruik van een cliëntmap, die door opdrachtgever wordt bewaard en op het moment van zorgverlening beschikbaar is voor de zorgaanbieder.

6.2.   In de cliëntmap bevinden zich alle gegevens die van belang zijn voor de overeengekomen zorgverlening.

6.3.   In de cliëntmap is ruimte voor opdrachtgever voor het noteren van vragen en opmerkingen.

6.4.   De cliëntmap bevat aftekenlijsten, bijvoorbeeld voor de verstrekking van medicatie of andere taken die door zorgaanbieder worden uitgevoerd.

6.5.   De cliëntmap blijft eigendom van zorgaanbieder en wordt na beëindiging van de overeenkomst voor zorgverlening door zorgaanbieder teruggenomen. 

Artikel 7 – Uitvoering van de zorgverlening

7.1.   Opdrachtgever verschaft zorgaanbieder toegang tot de locatie waar de zorgverlening plaatsvindt op de tijdstippen die tussen opdrachtgever en zorgaanbieder zijn overeengekomen.

7.2.   Wanneer voor toegang tot de locatie door opdrachtgever een sleutel aan zorgaanbieder beschikbaar is gesteld, zal zorgaanbieder ervoor zorg dragen dat die sleutel uitsluitend wordt gebruikt voor toegang tot de locatie op de overeengekomen tijdstippen. Hiertoe wordt een sleutelverklaring opgesteld, die door de betreffende zorgaanbieder wordt ondertekend.

7.3.   Opdrachtgever stelt zorgaanbieder in staat om de zorgverlening uit te voeren in overeenstemming met door zorgaanbieder vastgestelde richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat zorgaanbieder de zorgverlening uit kan voeren in een rookvrije omgeving.

7.4.   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goed werkende hulpmiddelen en materialen, dit ter beoordeling van zorgaanbieder. Zorgaanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst ontstaat aan de door opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen en materialen.

7.5.   Zorgaanbieder is bij de invulling van de overeenkomst voor zorgverlening afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Dit kan betekenen dat cliënt bij de daadwerkelijke invulling van de zorgverlening op enig moment – al dan niet tijdelijk – een andere zorgverlening krijgt dan is overeengekomen of dan deze tot dan toe gewend was. Zorgaanbieder zal opdrachtgever van deze situatie zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.6.   Bij ziekte of afwezigheid van de zorgaanbieder wordt er geen vervanging gerealiseerd. Er moet sprake zijn van overmacht (bijvoorbeeld ziekte of ongeval), waardoor melding minimaal 24 van tevoren redelijkerwijs niet mogelijk is. Wisseling van zorgaanbieder geeft opdrachtgever niet het recht de zorgverlening te annuleren.

Artikel 8 – Evaluatie van de zorgverlening

De uitvoering van de overeenkomst voor zorgverlening wordt periodiek met opdrachtgever geëvalueerd, waarbij wordt bekeken of de zorgverlening naar tevredenheid plaatsvindt, dan wel bijstelling daarvan gewenst of noodzakelijk is. Zorgaanbieder stelt dit evaluatiegesprek het verslag op.

Artikel 9 – Annulering

9.1.   Uitsluitend in geval van calamiteiten die het verlenen van de overeengekomen zorg onmogelijk maken – dit ter beoordeling van zorgaanbieder – kan de te leveren zorg, met een minimale annuleringstermijn van 48 uur vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door opdrachtgever worden geannuleerd.

9.2.   In geval van niet tijdige annulering kan zorgaanbieder de volledige kosten in rekening brengen.

Artikel 10 – Tarieven, kosten en betalingsvoorwaarden

10.1. De tarieven voor de zorgverlening worden vastgelegd in de overeenkomst voor zorgverlening. De tarieven kunnen periodiek worden aangepast. Opdrachtgever zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Een verhoging van de tarieven geeft opdrachtgever het recht de overeenkomst voor zorgverlening op te zeggen tegen de datum waarop de voorgenomen tariefverhogingen in werking treedt.

10.2. Bij het aangaan van de overeenkomst worden het aantal uren en het bijbehorende tarief vastgesteld.

10.3. Wanneer aan de invulling van de overeenkomst voor zorgverlening kosten zijn verbonden voor cliënt en/of zorgaanbieder – bijvoorbeeld in het kader van activiteiten met cliënt –  zijn deze kosten voor rekening van opdrachtgever. Met betrekking tot overige kosten die door zorgaanbieder worden gemaakt voor de invulling van de overeenkomst voor zorgverlening vindt vooraf overleg met opdrachtgever plaats.

10.5. Zorgaanbieder noteert wekelijks de door haar gewerkte uren. De urenformulieren dienen door opdrachtgever aan het einde van elke maand voor akkoord te worden getekend/geparafeerd en vormen de basis voor de facturering.

10.6. Facturen voor de zorgverlening worden na afloop van de maand opgemaakt en verstuurd. Deze dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim, indien deze niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet. Indien betaling achterwege blijft, is zorgaanbieder gerechtigd de zorgverlening op te schorten.

10.7  Indien opdrachtgever in gebreke blijft met zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst van zorgverlening of uit andere hoofden jegens de zorgaanbieder, is zorgaanbieder gerechtigd alle buitengerechtelijke incassokosten –met een minimum van 15% over het openstaande bedrag – voor rekening van opdrachtgever te laten komen. Opdrachtgever is tevens aan zorgaanbieder verschuldigd alle kosten ter zake van een gerechtelijke procedure en de kosten van executie aan zorgaanbieder te vergoeden. Opdrachtgever is over alle (buitengerechtelijk en gerechtelijke) incassokosten en het openstaande bedrag rente verschuldigd.

Artikel 11 – Privacy/ dossier

11.1. Zorgaanbieder houdt gegevens van cliënt bij in een zorgdossier. Dit dossier wordt maximaal 10 jaar bewaard, tenzij opdrachtgever eerder een verzoek indient tot vernietiging ervan.

11.2. De persoonsgegevens en zorggegevens van cliënt worden beheerd conform een door zorgaanbieder vastgesteld privacyreglement, dat voldoet aan alle ter zake geldende wettelijke vereisten. Voor zover noodzakelijk geeft opdrachtgever hierbij uitdrukkelijk toestemming tot verwerking van bedoelde gegevens.

11.3. Zorgaanbieder betracht strikte geheimhouding omtrent alle informatie en gegevens welke cliënt betreffen en waarvan zorgaanbieder weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat zij tot geheimhouding daarvan gehouden zijn. Aan derden worden geen inlichtingen over cliënt verstrekt, tenzij dat geschiedt met toestemming van opdrachtgever, dan wel indien zorgaanbieder daartoe op grond van de wet gehouden is. Onder derden worden in dit verband niet verstaan personen die door zorgaanbieder rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst voor zorgverlening en aan wie de verstrekking noodzakelijk is in het kader van de te verrichten werkzaamheden.

11.4. Opdrachtgever heeft recht op inzage in en een afschrift van de bescheiden in het dossier van cliënt.

 Artikel 12 – Beëindiging en opzegging

12.1. De overeenkomst voor zorgverlening eindigt door een van de volgende omstandigheden:
– het verstrijken van de in de overeenkomst overeengekomen looptijd;
– het verlopen van de afgegeven indicatie dan wel wijziging van de toekenningsbeschikking;
– het overlijden van cliënt;

– verhuizing van cliënt buiten het werkgebied van zorgaanbieder;
– surseance of faillissement van opdrachtgever of zorgaanbieder.

12.2. Zorgaanbieder kan de overeenkomst voor zorgverlening schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorgverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
– dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
– dat opdrachtgever weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede
uitvoering van de overeenkomst;

– dat cliënt of opdrachtgever gedragingen vertoont jegens zorgaanbieder of cliënten van zorgaanbieder,
die voortzetting van de zorgverlening niet meer mogelijk maken;
– dat de omvang of zwaarte van de zorg door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze
buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen;
– dat opdrachtgever nalaat om een nieuwe indicatie en toekenningsbeschikking aan te vragen als
bedoeld in artikel 3.1.
In deze gevallen kan opzegging door zorgaanbieder op elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, tenzij dringende redenen onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

12.3. Opdrachtgever kan de overeenkomst voor zorgverlening schriftelijk opzeggen op elke dag van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeenkomen of tenzij dringende redenen onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. Bij een overeenkomst voor zorgverlening met een looptijd van drie maanden of meer zal de totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot de door opdrachtgever te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.2. De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 13.1. gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van zorgaanbieder.

13.3. Het bepaalde in artikel 13.1 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder ingeschakelde derden.

13.4. Opdrachtgever is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) af te sluiten.

Artikel 14 – Persoonlijke levenssfeer/ eigendommen

14.1. Zorgaanbieder hecht aan een strikte scheiding tussen werk en privé. Om deze reden verstrekt zij geen persoonlijke adresgegevens of telefoonnummers.

14.2. Zorgaanbieder draagt geen verantwoordelijkheid voor het door cliënt of opdrachtgever eventueel aan de zorgaanbieder in beheer geven van bankpassen, pincodes, contant geld of kostbaarheden.

14.3. Het is niet toegestaan om zorgaanbieder geld of giften in natura aan te bieden die meer inhouden dan een symbolisch gebaar van dank.

14.4. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van zorgaanbieder foto- of filmopnamen te maken van zorgaanbieder.

14.5. Alle door zorgaanbieder verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen en overeenkomsten enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van zorgaanbieder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

Artikel 15 – Klachtenregeling

15.1. Indien opdrachtgever een klacht heeft omtrent de uitvoering door zorgaanbieder van de overeenkomst voor zorgverlening, zal deze die klacht zo spoedig mogelijk aan zorgaanbieder kenbaar maken. Zorgaanbieder zal zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na melding van de klacht – met opdrachtgever in overleg treden, teneinde te trachten een voor beide partijen bevredigende oplossing te bereiken.

15.2. Indien opdrachtgever met zorgaanbieder geen overeenstemming kan bereiken over de afhandeling van een klacht, kan opdrachtgever de klacht voorleggen aan de SoloPartners. Indien opdrachtgever een klacht wilt indienen ontvangt opdrachtgever van zorgaanbieder alle gegevens om de klacht in te kunnen dienen.

 Artikel 16 – Slotbepaling

16.1. Tijdens de looptijd van de overeenkomst voor zorgverlening is het opdrachtgever niet toegestaan om andere zorgverleners in te huren buiten de vakantiedagen en vrije dagen/ziekte dagen indien deze zorgverlening niet verloopt via zorgaanbieder. De schade die zorgaanbieder leidt, door het inhuren van andere zorgverlener(s) tijdens de afgesproken uren in de overeenkomst, wordt tegen het afgesproken uurtarief van zorgaanbieder volledig vergoed.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

17.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht.

17.2. Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter. Het geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde recht in het arrondissement van de vestigingsplaats van MetSabine, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.